يكشنبه, 06 مهر 1399
 
 
صفحه اصلی سخنرانی ها انرژی خورشیدی
نمایش تعداد 
1   Link   سخنرانی کلیدی با موضوع کاربرد انرژی خورشیدی در تولید برق، حرارت و برودت در مراکز بهداشتی و درمانی در سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی
2   Link   کارگاه آموزشی با موضوع کاربرد انرژی خورشیدی در تولید برق، حرارت و برودت در مراکز بهداشتی و درمانی در سومین کنفرانس مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی
3   Link   سخنرانی با موضوع سرمایش خورشیدی در انجمن انرژی خورشیدی ایران - بخش اول
4   Link   سخنرانی با موضوع سرمایش خورشیدی در انجمن انرژی خورشیدی ایران - بخش دوم
5   Link   Perspectives of Solar Air Conditioning in UAE; WREC XI, Abu Dhabi, UAE, 2010
6   Link   Energetic and Exergetic Evaluation of Flat Plate Solar Collectors; International Conference on Renewable Energy: Generation and Applications Al-Ain, UAE, 2012
7   Link   Optimum Tilt Angle and Orientation of Solar Surfaces in Abu Dhabi, UAE; International Conference on Renewable Energy: Generation and Applications Al-Ain, UAE, 2012
8   Link   سخنرانی کلیدی با موضوع سرمایش خورشیدی در پنجمین همایش انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد
9   Link   سخنرانی با موضوع انرژی خورشیدی و کاربردهای آن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(اردیبهشت 93)
10   Link   Keynote Speak, Solar Business between Iran and Turkey; Future Perspectives and Opportunities, SOLARTR 2014, Izmir, Turkey
11   Link   Keynote Speak, Solar Cooling; the Way Forward, SOLARTR2014, Izmir, Turkey
12   Link   سخنرانی با موضوع کلکتورهای خورشیدی ترکیبی فتو ولتاییک و حرارتی در انجمن انرژی خورشیدی ایران
13   Link   سخنرانی کلیدی با موضوع کاربرد سامانه های خورشیدی در تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان در کنفرانس انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
14   Link   آشنایی با شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی